Мэдээ мэдээлэл

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Энхтайван хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар шүүхийн захиргааны ажилчдынхаа харилцаа хандлага, ёс зүй, хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн шүүхийн захиргааны ажилчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хуваарийг баталсан. Энэхүү хуваарийн дагуу 2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Энхтайван “Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны ажиллах журам”, “Шүүхийн  судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн номын сангийн ажиллах журам”,  “Иргэний хэргийн хөдөлгөөний аргачлал”,  сэдэвт хэлэлцүүлэг, ярилцлага зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүхийн захиргааны бусад ажилчид бүрэн хамрагдлаа.

 

 

???????????