Төсөв ба гүйцэтгэл

2015 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

???????????