Төсөв ба гүйцэтгэл

2016 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

???????????